Обучителна програма “BASE Враца – Моят бизнес е моето бъдеще”

В страната все още няма кратка обучителна програма, която да преведе на достъпен език пътя на предприемача от идеята до стартирането на малък бизнес. Новата програма на РАСМБ Враца цели именно прилагането в Северозападния район на практическо обучение по предприемачество, водено от лектори и ментори от реалния бизнес. В края на обучението организаторите ще разпределят награден фонд, който ще доведе до успешния старт и развитие на най-добрите проекти.

Програмата на кратко

Безплатното обучение е част от проект „Програма BASE – моят бизнес е моето бъдеще“, подкрепен от Фондация „Америка за България“. Програмата адресира нуждата от създаване на предприемаческа култура, умения и практически знания у представителите на целевата група: пълнолетни активни граждани предимно от Северозападния район, които имат желание да започнат свой малък бизнес като лична житейска стратегия.

Моделът на програмата обхваща курс от 12 обучителни лекции, показващи практически пътят от идеята за бизнес до реализацията на успешна услуга или продукт, който често е доста трънлив и зависи от множество фактори, сред които са добрият бизнес план, достъпът до начален капитал, възможностите за наемане на офис и ползване на инфраструктура от доставчици на най-необходимите услуги, административни пречки/ облекчения, наличие на база с добри примери, общност – всичко е от значение.

Обучителната програма е интерактивна, включваща ментори от реалния бизнес, които чрез различни методи включват обучаемите в процеса на представяне и овладяване на знанията и информацията, така че да ги мотивират за пълноценно участие в обучителния процес. В този смисъл в края на обучението са предвидени практически стимули за най-добрите 5 бизнес идеи, под формата на награден фонд, който ще доведе до техния успешен старт и развитие.

Основни теми

I седмица:

Предприемачество: Какво е това?

Защо предприемачеството е ценно? Кой е предприемач? Какво правят предприемачите? Характеристики на успешния предприемач. Мотиви за предприемаческа дейност. Предприемаческият процес на “бързи обороти” – от А до Я. Откриване на благоприятни предприемачески възможности. Предприемаческа “будност”. Предприемачески прозорци. Иновациите в предприемаческия процес. Заинтересованите страни за нуждите на хората, населените места, региона.

II седмица:

Раждане и развитие на предприемаческата идея. Събиране на факти. Пазарно проучване.

Бизнес план – защо пишем, за кого пишем бизнес план. Продукт/ услуга – характеристики, жизнен цикъл, нововъведения. Какво е предимството на моя продукт/ услуга. Какви нужди цели да задоволи продукта или услугата, какви допълнителни стоки/ услуги мога да предложа. Кои са моите клиенти? Кои са моите конкуренти?

III седмица:

Откъде да започнем?

Кои са моите клиенти, какво е моето послание. Кой взема решението за покупката. Идеалният клиент. Търсене на потенциалните клиенти. Кои са моите конкуренти, какво е моето послание. Кой взема решението за покупката?

IV седмица:

Маркетинг и реклама.

Маркетингов план, 4-те P (product, price, placement, promotion), (какво; на кого; за колко; как). Как ще рекламирам продукта/ услугата – стратегии, принципи. Насърчаване на продажбите. Електронен бизнес, е-маркетинг. Развитие на умения за продажба на стоки/ услуги. Практическо упражнение – маркетингова кампания за вашия продукт/ услуга. Как да направя витрината си привлекателна? Какви мостри и безплатни материали мога да предлагам. Колко ще ми струва кампанията?

V седмица:

Производство и продажби.

Къде е пунктът ми за продажби? Как да го организирам и устроя? Производствен процес, верига на участници и доставки. Технологии и производство. Специфични изисквания към производството/ услугата.

VI седмица:

Цени и ценообразуване.

Коя е добрата цена? Как да я определим? Ценови тактики, принципи. Добавена стойност. Минимална и максимална продажна цена.

VII седмица:

Финансово планиране на бизнеса.

Необходим начален капитал. Бюджет за създаване на бизнеса. Месечен бюджет за бизнеса. Оперативни и постоянни разходи. Отчет за приходи и разходи. Парични потоци. Възвращаемост. Цена на ресурсите.

VIII седмица:

Финансово планиране на бизнеса (2).

Прогноза за продажбите, отчитане и анализ на продажбите. Печалба, разпределение на печалбата; рентабилност. Ресурсно осигуряване на предприемаческата дейност. Източници на ресурси. Управление на ресурсите. Кредити и финансиране, лични финанси. Вземане на правилни финансови решения.

IX седмица:

Финансово планиране на бизнеса (3).

Счетоводство на фирмата. Данъци.

X седмица:

Човешки ресурси.

План за човешките ресурси. Хората, от които се нуждаем, за да работи фирмата, роли и отговорности, длъжностно изграждане. Формиране и развитие на екипа. Фактори на екипната ефективност. Управление на времето.

XI седмица:

Правни аспекти на предприемаческата дейност. Избор на формат за осъществяване на предприемаческа дейност. Регистриране на търговско дружество. Права и задължения на дружеството. Закриване/ ликвидиране на търговско дружество. Работа/ “борба” с институциите. Регистрационни и разрешителни режими.

XII седмица:

Презентационни умения.

Умение за водене на преговори. Други техники за представяне и защита на идеи/ проекти. Подкрепа за развитие и реализиране на предприемаческите идеи.

XIII седмица:

Представяне и защита на идеите пред експертно жури. Излъчване на победители. Награждаване. Какво следва?