Регионално сдружение на малкия и среден бизнес - Враца е работодателска организация на малкия бизнес в региона на врачанска област и като такава предоставя множество услуги на своите членове, включително обучения по бизнес развитие, стратегическо планиране, достъп до финансов ресурс - публичен, банков, професионална квалификация и други.

Организацията е участвала в изпълнението на проекти, финансирани от европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година, както и Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 година.

РСМСБ – Враца е колективен член на Националното сдружение на малкия и среден бизнес (НСМСБ). Националното сдружение ръководи Комисията за МСП и може да поставя проблемите на малкия бизнес в Националния съвет по тристранно сътрудничество. По отношение на своите цели, задачи и структура, НСМСБ е аналогично на асоциациите на малкия и средния бизнес в страните от Европа.

Цели на РСМСБ

  • Да насърчава предприемаческия дух и частната стопанска инициатива във врачанска област и региона на Северозападна България, като организира на доброволни начала предприемачи в областта на малкия и среден бизнес, с особено внимание на работещите в перспективните отрасли, включително туризма, занаятите, комуникационните технологии и технологиите на информационното общество, и представлява техните икономически и социални интереси пред държавните и общински органи.
  • Да защитава основополагащите принципи на свободния пазар – личната свобода, частната собственост и частната стопанска инициативата и да съдейства за изграждането на силен частен сектор, в основата на който е стопанската инициатива и ускореното развитие на малкия и среден бизнес.
  • Да съдейства в процеса на приобщаване на България към европейските икономически и политически структури и на комуникационната стратегия на държавата.
  • Да съдейства за създаването на нови работни места, за социална интеграция и приобщаване на етническите групи и лицата в неравностойно положение.
  • Да съдейства за социалната интеграция, социалното включване и приобщаване на етническите и социални групи в неравностойно положение.
  • Да повишава квалификацията, да извършва консултации и информационна дейност в областта на селското и горското стопанство, управлението на земите или околната среда.